فریب خورده

پسری ...................تنها

خدا لعنت کند اورا و هرکس را که مثاش بين.

                                                همان موجود نادان که در حقش فقط مردن

همان موجود بي مصرف همان ديوانه اکبر

                                                  همان مردک که هست چون خر

که بار ديگرم گويم و اين گونه بگويم من

                                              خدا لعنت کند او را و هرکس را که مثلش بين

که اي موجود بي مصرف فضولي تو نکن اي سگ

                                              خدايا تو رسان مرگش همان مردک که هستد چون گرگ

که هي گويد نصيحت هاي پي در پي

                                              ولي نادان نمي داند که حرف هايش چو فوتي در درون نيگ

و کاش کارش نصيحت بود,ديوانه

                                               و زور گويد همان مردک که بيگانه

تو داني من چرا گويم به او ديوانه اکبر

                                              چو تو گوشي ندي حرفش , بدزد , هيچ نيست بر سر

تمام ان چه تو داري, بدزد غاصب نادان

                                                همين کارها کنيد, مردم بگوين

همان ريشوي بي مصرف که دارد اداعاي دين

                                             چو دين خواهي نگهدار مال خودت الان

تو با مردم نکن کاري و مردم با تو هيچ کاري

                                            ومن بازم بگويم خدا لعنت کند او را و هرکس را که مثل او بيني

 

نوشته شده در چهار شنبه 3 خرداد 1391برچسب:یه دیونه ,تقدیم به یک سری ادم های افراطی فضول,ساعت 7:8 توسط saman| |


Power By: LoxBlog.Com